BalmJS NPM version

一个灵活的前端工作流方案

什么是 BalmJS ?

BalmJS 规范了前端的最佳实践和工具,以帮助开发者保持高效工作。

生态系统

项目 状态 描述
balm-cli NPM version BalmJS 脚手架工具
balm-gui N/A BalmJS 可视化工具
balm-ui-lite NPM version Material UI 精简版 + Vue
balm-ui NPM version 为 Vue.js 量身定制的下一代 Material UI

results matching ""

    No results matching ""